Regulamin warsztatów artystycznych „Krakowskie Wakacje z Kulturą”
(„Regulamin”)

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach artystycznych pn. „Krakowskie Wakacje z Kulturą” – dalej jako: „Warsztaty”.
 2. Warsztaty obejmują edukację artystyczną dzieci i młodzieży w oparciu o koncepcję przygotowaną przez Organizatora i mają na celu rozwój twórczości artystycznej oraz upowszechnienie wiedzy o kulturze i propagowanie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży.
 3. Organizator udostępnia Regulamin na stronie internetowej http://www.wakacjezkultura.pl (zwanej dalej: „Stroną Warsztatów”) w sposób umożliwiający jego pobranie i odtwarzanie bez dostępu do sieci Internet.
 4. Organizatorem Warsztatów jest Adrian Ochalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fabryka Kultury Adrian Ochalik” z siedzibą przy ul. Chałupnika 4/81, 31-464 Kraków, NIP: 8131371356.
 5. Warsztaty odbędą się w następującym terminie: 15-24 sierpnia 2023 – dalej jako „Warsztaty”
 6. W Warsztatach mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 12 do 20 lat.
 7. Warsztaty odbędą się w Krakowie, w budynkach Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie na ul. Zwierzynieckiej 1 oraz WARSZTATOWEJ5 na ul. Dunajewskiego 5. Poszczególne aktywności w ramach Warsztatów mogą odbyć się w innych budynkach – zgodnie z programem Warsztatów (dalej jako: Program) zamieszczonym na Stronie Warsztatów. Dokładny harmonogram zajęć Uczestnicy otrzymają od Organizatora drogą mailową (dalej jako: „Harmonogram”).
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Programie oraz w Harmonogramie, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności poszczególnych warsztatów. W razie wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Warsztatów – w przypadku Programu lub mailowo – w przypadku Harmonogramu. Zmiana Programu lub Harmonogramu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca, w którym odbywają się Warsztaty, o czym niezwłocznie powiadomi na Stronie Warsztatów oraz w drodze mailowej, a zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Uczestnikiem Warsztatów (dalej jako: „Uczestnik”) może być osoba, o której mowa w ust. 6 powyżej po spełnieniu poniższych warunków:
  • zgłoszeniu chęci udziału w Warsztatach za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, do którego dostęp odbywa się za pośrednictwem Strony Warsztatów (dalej jako: „Formularz”);
  • zawarciu z Organizatorem umowy o udział w Warsztatach i zaakceptowaniu Regulaminu (dalej jako: „Umowa”);
  • dokonaniu zapłaty na zasadach określonych w Umowie.
 11. Jeśli uczestnik jest niepełnoletni, to działania w jego imieniu podejmuje opiekun prawny. Opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do zapoznania Uczestnika z treścią Regulaminu.
 12. W Warsztatach może wziąć udział 70 Uczestników. W przypadku liczby chętnych przekraczającej liczbę miejsc Organizator będzie prowadził listy rezerwowe. W razie zwolnienia miejsc na Warsztaty, Organizator będzie informował o tym chętnych z listy rezerwowej wedle kolejności zgłoszeń.
 13. W przypadku, kiedy na miesiąc przed rozpoczęciem Warsztatów będzie mniej niż 30 chętnych, Organizator jest uprawniony do podjęcia decyzji o odwołaniu Warsztatów.
 14. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem bądź odpowiednio opiekunem prawnym Uczestnika następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Formularzu bądź drogą telefoniczną na numer telefonu wskazany w Formularzu.
 15. Organizator nie odpowiada za błędy komunikacyjne z Uczestnikiem bądź opiekunem prawnym Uczestnika w przypadkach, kiedy wynikły one z okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym za opóźnione lub nieskuteczne doręczenie wiadomości e-mail i Formularza z powodu awarii połączeń internetowych po stronie Uczestnika lub opiekuna prawnego.
  §2 Formalności związane z udziałem w Warsztatach
  1. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny, w celu rezerwacji miejsca udziału w Warsztatach wypełnia Formularz dostępny na Stronie Warsztatów.
  2. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny zobowiązany jest do podania Organizatorowi informacji zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym, w tym do podania prawdziwych danych w Formularzu oraz danych, o których mowa w §4 poniżej. Rezerwacja miejsca jest dokonana z chwilą otrzymania na wskazany w Formularzu adres e-mail wiadomości potwierdzającej zgłoszenie i rezerwację.
  3. Po dokonaniu rezerwacji Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny, zobowiązany jest uiścić na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy zaliczkę na poczet ceny Warsztatów. W przypadku braku zapłaty zaliczki we wskazanym przez Organizatora terminie rezerwacja wygasa.
  4. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny zawiera z Organizatorem umowę dotyczącą uczestnictwa w Warsztatach (dalej jako: „Umowa”).
  5. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Umowa może być zawarta poprzez pocztową wymianę podpisanych egzemplarzy Umowy przez Uczestnika lub działającego w jego imieniu opiekuna prawnego i Organizatora.
  6. Zawarcie Umowy jest niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach.
  7. Organizator na Stronie Wydarzenia zamieści terminy wpłaty zaliczki oraz pozostałej części opłaty z tytułu udziału w Warsztatach, zawarcia Umowy oraz wskaże termin, do którego możliwa jest rezygnacja z udziału w Warsztatach na zasadach określonych w ust. 9 poniżej. Szczegółowe informacje w sprawach, o których mowa w niniejszym ustępie będą na bieżąco przekazywane przez Organizatora drogą mailową.
  8. Wszelkie opłaty związane z uczestnictwem w Warsztatach dokonywane są drogą przelewu bankowego.
  9. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny może zrezygnować z Udziału w Warsztatach na następujących zasadach:
   • W przypadku rezygnacji w terminie określonym przez Organizatora jako „Pierwszy termin rezygnacji” – Organizator zwróci uiszczoną zaliczkę bez konieczności uzasadniania powodu rezygnacji;
   • W przypadku rezygnacji w terminie określonym przez Organizatora jako „Drugi termin rezygnacji” – Organizator zwróci uiszczoną zaliczkę o ile powodem rezygnacji są niemożliwe do przewidzenia i będące poza kontrolą okoliczności zdrowotne lub życiowe (np. choroba Uczestnika, istotna zmiana sytuacji prywatnej);
   • W przypadku rezygnacji w sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych w lit. a-b, Organizator może podjąć decyzję co do sposobu załatwienia sprawy po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnika lub działającego w jego imieniu opiekuna prawnego.
   • W każdym przypadku Organizator zwróci uiszczoną zaliczkę, jeśli Uczestnik lub odpowiednio opiekun prawny Uczestnika znajdzie na miejsce Uczestnika inną osobę chętną do udziału w Warsztatach i osoba ta weźmie udział w Warsztatach.
   • W przypadku rezygnacji przed nadejściem terminu zapłaty zaliczki i przed dokonaniem tej zapłaty – bez konieczności ujawniania i uzasadniania powodu rezygnacji.
   §3 Prawa i obowiązki Organizatora
   1. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków. Dokument ubezpieczenia Organizator okaże do wglądu zainteresowanym Uczestnikom lub ich opiekunom prawnym na ich życzenie.
   2. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która poprowadzi Warsztaty oraz opiekunów dla Uczestników w czasie aktywności objętych Programem, zgodnie z harmonogramem Warsztatów (w danym dniu od chwili rozpoczęcia aktywności w ramach Warsztatów do ich zakończenia) oraz niezbędną opieką w pozostałym okresie Warsztatów.
   3. Organizator nie zwraca opłaty uiszczonej na podstawie Umowy za okresy, w których z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Uczestnik nie brał udziału w Warsztatach (np. spóźnienia, opuszczenie dnia Warsztatów).
   4. Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Uczestnika innym Uczestnikom lub podmiotom trzecim, a także za rzeczy zgubione przez Uczestników w trakcie Warsztatów. Odpowiedzialność za swoje działania ponosi Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego – opiekun prawny.
   §4 Prawa i obowiązki Uczestników i opiekunów prawnych
   1. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny, zawierając Umowę potwierdza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożlwiające Uczestnikowi udział w Warsztatach lub stanowiące dla niego zagrożenie mogące spowodować pogorszenie stanu jego zdrowia w związku z udziałem w Warsztatach. Brak przekazania tej informacji stanowi naruszenie Regulaminu i jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność Organizatora.
   2. Uczestnik może wziąć udział w Warsztatach wyłącznie wówczas, jeśli znajduje się w ogólnie zadowalającym i nie budzącym zastrzeżeń stanie zdrowia. Za stan zdrowia nie spełniający tych warunków uważa się w szczególności podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, duszności oraz utratę powonienia i smaku.
   3. Jeżeli w trakcie Warsztatów pogorszy się samopoczucie Uczestnika lub pojawią się objawy choroby to zobowiązany jest on poinformować o tym odpowiednio osobę prowadzącą Warsztaty/ opiekunów/ personel Organizatora.
   4. W przypadkach, kiedy Organizator uzna, że zdrowie lub życie Uczestnika jest zagrożone uprawniony jest do wezwania odpowiednich służb ratunkowych.
   5. W przypadkach, kiedy stan zdrowia Uczestnika wymaga konsultacji lekarskiej, Organizator zawiadamia o tym opiekuna prawnego Uczestnika. Organizator nie pokrywa kosztów konsultacji lekarskiej.
   6. Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego działający w jego imieniu opiekun prawny informuje Organizatora o alergiach i problemach zdrowotnych wymagających uwagi Organizatora i mających znaczenie dla udziału w aktywnościach wskazanych w Programie, a także o wszystkich przyjmowanych przez Uczestnika lekach.
   7. W przypadku szczególnie skomplikowanych problemów zdrowotnych Uczestnika, jeśli Organizator nie jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa, uprawniony jest do odmowy udziału Uczestnika w Warsztatach.
   8. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do:
    1. poleceń osób prowadzących Warsztaty, opiekunów i personelu Organizatora. W czasie trwania Warsztatów nie może oddalać się i opuszczać ich terenu;
    2. zasad bhp i przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu Warsztatów;
    3. instrukcji korzystania z narzędzi wykorzystywanych w trakcie Warsztatów przekazanych mu przez osoby prowadzące Warsztaty, opiekunów oraz personel Organizatora – przy czym z infrastruktury miejsca Warsztatów może korzystać wyłącznie w obecności tych osób;
    4. ustalonych przez Organizatora zasad bezpieczeństwa;
    5. wewnętrznych regulaminów obiektów, w których odbywają się Warsztaty;
    6. porządku aktywności w ramach Harmonogramu;
    7. powszechnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego.
   9. Uczestnik zobowiązany jest:
    1. Nie korzystać i nie wnosić na teren Warsztatów alkoholu, środków odurzających, papierosów (oraz e-papierosów);
    2. Nie używać wulgarnego słownictwa oraz nie stosować przemocy psychicznej i fizycznej;
    3. Powstrzymać się od kontaktów seksualnych.
   10. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego opiekun prawny odpowiada za przybycie Uczestnika i odebranie go po zakończeniu Warsztatów w danym dniu. W razie konieczności opiekun prawny może dostarczyć Organizatorowi pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać Uczestnika po zajęciach. W przypadku samodzielnego przybycia i powrotu z Warsztatów przez Uczestnika niepełnoletniego, opiekun prawny oświadcza, że ryzyko związane z dotarciem na Warsztaty i powrotem z Warsztatów spoczywa na nim.
   11. W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia samopoczucia Uczestnika niepełnoletniego w trakcie Warsztatów, opiekun prawny zobowiązany jest stawić się na miejscu Warsztatów i przejąć opiekę nad Uczestnikiem.
   §5 Prawa autorskie i prawa pokrewne
   1. W toku Warsztatów Uczestnicy będą wykonywać działania będące artystycznymi wykonaniami w rozumieniu art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Prawo autorskie”).
   2. Uczestnik bądź odpowiednio opiekun prawny zawierając Umowę przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawo do korzystania z artystycznych wykonań powstałych w toku Warsztatów i rozporządzania prawami do nich na polach eksploatacji analogicznych do tych wskazanych w art. 86 ust.1 pkt. Prawa autorskiego, a także zobowiązuje się do niewykonywania względem Organizatora praw osobistych, o których mowa w art. 86 ust.1 pkt. 1 lit. a-b Prawa autorskiego.
   3. Jeśli w toku Warsztatów Uczestnik stworzy utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego, to Uczestnik bądź odpowiednio opiekun prawny, zawierając Umowę przenosi na Organizatora bez wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do tak powstałego utworu na polach eksploatacji analogicznych do tych wskazanych w art. 50 Prawa autorskiego oraz w zakresie pola obejmującego trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Uczestnik bądź odpowiednio opiekun prawny zobowiązuje się przy tym do niewykonywania względem Organizatora autorskich praw osobistych, w tym praw wskazanych w art. 16 Prawa autorskiego. Organizator przy korzystaniu z utworu uszanuje autorskie prawa osobiste Uczestnika i będzie korzystał z utworu z sposób rzetelny.
   4. Korzystanie z artystycznych wykonań i utworów nastąpi w szczególności na cele promocyjne Organizatora, Warsztatów oraz sponsorów Warsztatów – w ramach stron internetowych i w mediach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych.
   §6 Wizerunek Uczestników
   1. Warsztaty będą utrwalane w formie fotorelacji oraz w formie nagrań wystąpień będących efektem artystycznych osiągnieć Uczestników. W szczególności utrwaleniu podlegają występy końcowe oraz wystąpienia i wykonania w ramach warsztatów (w tym w celu analizy wystąpienia i ekspresji Uczestnika).
   2. Nagrania oraz fotorelacja, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą dokonywane wyłącznie przez podmioty działające w imieniu Organizatora i Organizator będzie posiadał do nich prawa.
   3. Uczestnicy zobowiązują się nie utrwalać w formie zdjęć ani nagrań przebiegu Warsztatów.
   4. Uczestnik bądź odpowiednio opiekun prawny wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w związku z udziałem w Warsztatach, w tym w okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej oraz wykorzystanie tak utrwalonego wizerunku w celu analizy wystąpień i wykonań Uczestnika w toku Warsztatów w ramach procesu edukacyjnego, w celu reklamy i promocji Warsztatów i Organizatora oraz w celach archiwizacyjnych – w tym w ramach materiałów promocyjnych Organizatora, na Stronie Warsztatów oraz na innych stronach internetowych Organizatora, na profilach Organizatora w mediach społecznościowych i w serwisach internetowych, na wydarzeniach promocyjnych i w portfolio Organizatora.
   5. Zgoda, o której mowa w ust. 4 obejmuje wykorzystanie wizerunku Uczestnika poprzez jego obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie bez ograniczeń co do ilości, jakości i terytorium oraz czasu – z zastrzeżeniem §7 pkt. 10 Regulaminu.  
   6. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika następuje bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Uczestnik bądź odpowiednio opiekun prawny zobowiązuje się nie wykonywać prawa kontroli, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci fotorelacji bądź nagrania oraz prawa każdorazowego wskazywania go jako osoby uwidocznionej w fotorelacji bądź w nagraniu, a w szczególności wskazywania jego imienia i nazwiska.
   7. Organizator ma prawo upoważnić inne podmioty do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu, co obejmuje w szczególności artystyczne wykonania, wystąpienia i wykonania utrwalone w ramach Warsztatów i udostępnione sponsorom Warsztatów. W takim przypadku do korzystania z wizerunku stosuje się zasady określone w niniejszym paragrafie.
   8. Organizator zobowiązuje się korzystać z wizerunku Uczestnika z poszanowaniem jego dóbr osobistych, nie w sposób prześmiewczy czy obraźliwy.
   §7 Ochrona danych osobowych

   Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Organizator informuje, że:

   1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich opiekunów prawnych jest Adrian Ochalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fabryka Kultury Adrian Ochalik” z siedzibą przy ul. Chałupnika 4/81, 31-464 Kraków.
   2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@wakacjezkultura.pl oraz pod numerem telefonu: +48 881 60 70 77.
   3. Dane osobowe administrator przetwarza na podstawie:
    • 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. w celu wykonania Umowy, a także podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy – w odniesieniu do danych osobowych Uczestnika oraz jego opiekuna prawnego;
    • 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika bądź odpowiednio opiekuna prawnego zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego w związku z udziałem w Warsztatach;
    • 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO – tj. w celu zrealizowania uzasadnionego interesu administratora polegającego na przekazaniu Uczestnikowi lub odpowiednio opiekunowi prawnemu informacji handlowych o ofercie Organizatora, w tych przypadkach, kiedy Uczestnik lub odpowiednio opiekun prawny wyraził uprzednią zgodę na kierowanie do niego tych informacji.
   4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. a-b jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Warsztatach. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit. c jest opcjonalne.
   5. Administrator może udostępniać dane osobowe organom, które są do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
   6. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zapewniające wsparcie informatyczne i organizacyjne przy realizacji Warsztatów. Organizator powierza dane osobowe tym podmiotom na zasadach wskazanych w art. 28 RODO.
   7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
   8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Warsztatów, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji Umowy. W zakresie wskazanym w ust. 3 lit. b) oraz c) powyżej dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
   9. Uczestnikowi oraz opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do:
    1. uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO,
    2. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
    3. usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
    4. ograniczenia przetwarzania,
    5. przenoszenia danych,
    6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
    7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
   10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Uczestnikowi oraz opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   11. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: kontakt@wakacjezkultura.pl.
   §8 Ograniczenia związane z pandemią COVID-19
   1. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać obowiązujących w czasie odbywania Warsztatów zasad reżimu sanitarnego oraz dostosować się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, w tym w szczególności:
    • zgłaszanie Organizatorowi złego samopoczucia swojego lub innych Uczestników;
    • unikania dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust,
    • zakrywania podczas kaszlu i kichania ust oraz nosa zgiętym łokciem lub chusteczką
   2. W związku z pandemią COVID-19 i w przypadku zwiększonej zachorowalności, Organizator może podjąć decyzję o zorganizowaniu Warsztatów w formule hybrydowej: w postaci webinariów oraz stacjonarnych warsztatów praktycznych realizowanych w mniejszych grupach.
   3. W przypadkach, kiedy:
    • U Uczestnika stwierdzono zakażenie SARS–CoV–2,
    • Uczestnik wykazuje objawy charakterystyczne dla osób zakażonych SARS–CoV–2,
    • Uczestnik lub jego domownik jest objęty kwarantanną lub izolacją bądź otrzymał pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia SARS–CoV–2,
    • Uczestnik jest poddany nadzorowi epidemiologicznemu,
    • Uczestnik miał styczność z osobą, która otrzymała pozytywny wynik testu wykazującego stan zakażenia SARS–CoV–2

   Uczestnik zobowiązany jest poinformować o ww. okolicznościach Organizatora przed rozpoczęciem Warsztatów i nie może wziąć udziału w Warsztatach.

   §9 Zmiana Regulaminu
   1. Organizator w odniesieniu do Uczestników i odpowiednio opiekunów prawnych, którzy nie zaakceptowali jeszcze Regulaminu zastrzega sobie prawo jego zmiany z chwilą publikacji na Stronie Wydarzenia i z uwzględnieniem ust. 4 poniżej. W odniesieniu do Uczestników i odpowiednio opiekunów prawnych, którzy zaakceptowali Regulaminu stosuje się ust. 2 -3 poniżej.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i konieczności dostosowania Regulaminu do tej zmiany, w szczególności w celu dopasowania do obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii, zwiększenia środków bezpieczeństwa, wykonania decyzji uprawnionego Organu wydanej względem Organizatora, kiedy zmiany dotyczą nowych usług świadczonych przez Organizatora i które nie mają wpływu na warunki świadczenia dotychczasowych usług oraz kiedy zmiany mają charakter redakcyjny i nie stanowią modyfikacji żadnych postanowień Regulaminu. Organizator niezwłocznie informuje Uczestników i odpowiednio opiekunów prawnych o zmianie Regulaminu.
   3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą dotyczyć innych okoliczności niż wskazane w ust. 1 powyżej i/lub umów zawartych przed jego zmianą pod warunkiem, że informacja o zmianach zostanie przesłana na adresy e-mail Uczestników i odpowiednio opiekunów prawnych co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie, a Uczestnicy i odpowiednio opiekunowie prawni nie zgłoszą w tym czasie chęci rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Warsztatach. Brak zgłoszenia zastrzeżeń do zmian Regulaminu w ww. terminie uznaje się za akceptację jego zmienionego brzmienia.
   4. Zmiany Regulaminu są publikowane na Stronie Warsztatów i wchodzą w życie we wskazanym przez Organizatora terminie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej.
   §10 Postanowienia końcowe
   1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie Warsztatów.
   2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
   3. Wszelkie spory Uczestnicy, opiekunowie prawni i Organizator będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie, a w razie gdy tym sposobem nie dojdą do porozumienia, to spory te podlegać będą jurysdykcji polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Organizatora.
   4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 790 73 79 79, adresem e-mail: biuro@wakacjezkultura.pl, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-20.00.
   5. Reklamacje należy kierować do Organizatora w sposób określony w ust. 4 powyżej. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania informując o swoim stanowisku na piśmie bądź drogą mailową.