Polityka prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies
w ramach strony internetowej 
wakacjezkultura.pl
(„Polityka prywatności”)

Niniejszy dokument   ma na celu zaprezentowanie stosowanych przez administratora strony internetowej wakacjezkultura.pl (dalej jako: „Strona”) celów i podstaw wykorzystywania plików cookie oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników i przekazania im informacji związanych z przysługującymi im prawami.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo korzystania ze Strony.

Administrator podejmuje niezbędne działania, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, w tym stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające nieuprawnionej ingerencji w prywatność Użytkownika.

 I. Informacje o administratorze strony

Administratorem strony internetowej wakacjezkultura.pl jest Adrian Ochalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fabryka Kultury Adrian Ochalik” z siedzibą przy ul. Chałupnika 4/81, 31-464 Kraków.

II. Połączenie wykorzystywane przez Stronę

Strona korzysta z bezpiecznego połączenia – informacje przesyłane i odbierane na Stronie są prywatne.

III. Pliki cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Strona korzysta z plików pamięci podręcznej (tymczasowe, cache), co oznacza, że strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Strona korzysta także z następujących narzędzi, które mogą generować pliki cookie:

 1. W3 Total Cache – mającego na celu usprawnienie działania Strony, m.in. poprzez skrócenie czasu ładowania Strony;
 2. Yoast SEO- służącego do optymalizacji treści Strony pod kątem wyszukiwarek internetowych;
 3. WP-Optimize – Clean, Compress, Cache – służącego do optymalizacji i poprawy wydajności Strony, w tym buforowania, kompresji plików graficznych, czyszczenia bazy danych ze zbędnych informacji.

Użytkownik w swojej przeglądarce może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do urządzenia końcowego. Zasadniczo zakres informacji zbieranych domyślnie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik dokonuje z wykorzystaniem ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.

Brak zmiany ustawień plików cookie stanowi zgodę na korzystanie z plików cookie przez Administratora w celach określonych w Polityce w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

Zablokowanie korzystania z plików cookie niezbędnych do sprawnego działania Strony może utrudnić korzystanie z niektórych części Strony.

Administrator nie wykorzystuje plików cookie do określania tożsamości Użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie i ich wykorzystania oraz możliwej zmiany ustawień Użytkownik znajdzie w zakładce „Pomoc” znajdującej się w menu przeglądarki internetowej z której korzysta.

IV. Odnośniki do innych Serwisów

Jeśli na Stronie zostaną zamieszczone linki do zewnętrznych Serwisów, to w zakresie korzystania z nich, o gromadzonych danych i wykorzystywanych plikach cookie decydują dostawcy danego serwisu. Zwyczajowo informacje na temat zasad przetwarzania danych przez takiego dostawcę należy poszukiwać w polityce prywatności lub polityce cookie tego serwisu. Administrator nie ma wpływu na zasady wykorzystywania plików cookie przez odrębne serwisy.

 V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika w trybie art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Administrator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adrian Ochalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fabryka Kultury Adrian Ochalik” z siedzibą przy ul. Chałupnika 4/81, 31-464 Kraków.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@wakacjezkultura.pl oraz pod numerem telefonu: +48 881 60 70 77.
 3. Dane osobowe administrator przetwarza:
  1. w zakresie, w jakim umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego – w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania i udzielenia informacji co do kwestii związanych ze skorzystaniem z oferty Administratora, tj. w związku z niezbędnością przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia przed zawarciem umowy działań na żądanie podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w zakresie, w jakim umożliwia Użytkownikom skontaktowanie się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego i kontakt ten nie dotyczy chęci skorzystania z usług Administratora, a innych, pobocznych kwestii – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na komunikat skierowany do niego przez podmiot danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do obsłużenia zapytania przez Administratora.
 5. Administrator może udostępniać dane osobowe organom, które są do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie obsługi Strony. Organizator w takim wypadku powierza dane osobowe tym podmiotom na zasadach wskazanych w art. 28 RODO.
 7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe wskazane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres obsługi zapytania, a następnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć z realizacji Umowy.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO,
  2. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
  3. usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.